MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NR 15
W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

100 LAT MINĘŁO, WSPOMNIJMY TYCH, KTÓRZY BUDOWALI ZRĘBY NASZEJ PAŃSTWOWOŚĆI.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy,

W dniu dzisiejszym upłynęła setna rocznica najważniejszego z naszego punktu widzenia wydarzenia w dwudziestoleciu międzywojennym, utworzenia przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Państwowej Inspekcji Pracy. Jedną z pierwszych decyzji Tymaczasowego Naczelnika Państwa czyli pełniącego tą funkcję od 22 listopada 1918r. Józefa Piłsudskiego było powołanie na mocy dekretu z dnia 3 stycznia 1919r. Państwowej Inspekcji Pracy. Chcąc oddać hołd tym, którzy podjeli się tworzenia zrębów naszej instytucji a więc części niepodległego Państwa Polskiego postanowiliśmy złożyć okolicznościowe wiązanki na ich mogiłach. Władze i członkowie naszej organizacji oraz Stowarzyszenia Inspektorów Pracy RP w dniu 3 stycznia 2019r. złożyli kwiaty oraz zapalili znicze oddając cześć: Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Krypcie na Wawelu, Pierwszemu Głównemu Inspektorowi Pracy inżynierowi Franciszkowi Sokalowi na Cmentarzu Ewangelicko - Augsburskim w Warszawie, oraz Głównemu Inspektorowi Pracy w latach 1920 - 1939 Marianowi Klott de Heidenfeldt na Cmantarzu Rakowickim w Krakowie. Pomimo podniosłego charakteru wydarzenia nie sposób nie zauważyć zapomnienia niektórych postaci tak ważnych w naszej historii. Nagrobki prekursorów ochrony pracy w niepodległej Polsce są w złym stanie i wymagają uporządkowania. Brak także oznak aktywności innych osób, które w naturalny sposób powinny mieć na względzie historię instytucji oraz troskę o jej dziedzictwo. Jesteśmy glęboko przekonani, że wspólnymi siłami na wiosnę zajmiemy się tymi sprawami i jako pracownicy PIP przywrócimy w tym ważnym roku odpowiedni i godny wygląd tych miejsc pamięci.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
Galeria zdjęć z 3.01.2019r. na Cmentarzu Ewangelicko - Augsburskim w Warszawie.

ANKIETA WYNAGRODZENIA 2018

Koleżanki i Koledzy !
Komisja Międzyzakładowa nr 15 w PIP informuje, że podjeliśmy się trudnego zadania zdiagnozowania najistotniejszych problemów zawodowych dotykających pracowników PIP. Naszym zdaniem wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety w miejscach, w których prowadzimy działalność czyli w OIP w Warszawie oraz kilku jego oddziałach potwierdzają stawianą przez nas od dawna diagnozę, z którą zresztą zgadzał się poprzedni Główny Inspektor Pracy ŚP Roman Giedrojć. Problemem jest regulamin wynagradzania i zawarte w nim patologiczne regulacje umożliwiające z jednej strony kształtowanie wynagrodzeń w sposób powodujący nieuzasadnione dysproporcje za pracę jednakowej wartości - vide casus co najmniej trzech spraw sądowych przegranych przez jednostki PIP. Nasza organizacja podejmie niebawem stanowcze kroki w celu podjęcia przez GIP dialogu społecznego w zakresie zmian w regulaminie. Poniżej prezentujemy aktualne wyniki z ankiety przeprowadzonej 9 i 16 lipca 2018r.

W badaniu udział wzięło 89 pracowników PIP wykonujących swoje obowiązki w OIP w Warszawie, cztery osoby oddały puste ankiety, wyniki kształtują się następująco:

Pytanie nr 1 "Czy uważasz, że wysokość wynagrodzeń pracowników PIP jest ustalana w sprawiedliwy sposób ?" TAK - 5 osób, NIE 75 osób, 5 osób nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.

Pytanie nr 2 "Czy uważasz, że Twoje wynagrodzenie odpowiada nakładowi pracy, którą wykonujesz?"
TAK - 11 osób, NIE - 72 osoby, 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

Pytanie nr 3 Jaki problem z wynagrodzeniem jest wg. Ciebie najistotniejszy?

NIEUZASADNIONE DYSPROPORCJE POMIĘDZY PRACOWNIKAMI 65 osób

NIEJASNE KRYTERIA PODZIAŁU NAGRÓD 35 osób

ZANIŻENIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO WZGLĘDEM DODATKÓW 49 osób

Jedynie jedna osoba stwierdziła, że żaden z powyższych problemów nie występuje w PIP.

Wyniki przeprowadzonej ankiety tylko potwierdzają naszą diagnozę gdzie leży problem. Wobec powyższego NSZZ "Solidarność"80 podejmie niebawem stanowicze kroki w celu rozpoczęcia z kierownictwem PIP prawdziwego dialogu społecznego w celu zmian tych historycznych patologii tkwiących w naruszającym przepisy prawa pracy regulaminie. Wzywamy was wszystkich do wsparcia inicjatyw związku zawodowego w tym zakresie i waszego czynnego udziału dla lepszej przyszłości naszej instytucji i zdjęcie z niej tak kompromitującego problemu nierówności płacowych. Liczymy na otwarty i sprawiedliwy dialog zarówno z Głównym Inspektorem Pracy jak i z pozostającymi w naszym zakresie działania okręgowymi inspektorami pracy.

Tak graficznie przedstawiają się wyniki a zarazem poglądy załogi OIP w Warszawie


No to o co biega z tymi młodymi ?

Takie pytanie może zadać sobie każdy wchodzący na naszą stronę od chwili, w której umieściliśmy baner informujący o tym, że coś na ten temat napiszemy.

Pamiętam, kiedy jako młody inspektor zaczynałem pracę w PIP, wtedy zastanawiałem się po co wstępować do związku zawodowego? Wówczas zdecydowałem się na udział w "Solidarności", trochę z tradycji rodzinnej - bo rodzice działali, w domu obecne były wartości reprezentowane przez "S" w latach 80., trochę dlatego, że w poprzedniej pracy sam zakładałem komórkę tego związku licząc na poprawę warunków pracy, ale okazuje się, że mało wtedy wiedziałem na temat co związki dają swoim członkom, część z was też pewnie staje przed takim pytaniem.

Proste myślenie wskazuje na korzyści czysto finansowe i ... imprezowe, a bo dają zapomogi, pomogą w podwyżce czy zorganizują imprezę albo jakiś rajd, spartakiadę. Niestety takie myślenie jest mocno archaiczne i należałoby zapytać nieco inaczej: co może dać mi członkostwo w związku i do jakiego najlepiej należeć, czego oczekiwać.

Ludzie rozpoczynający karierę zawodową powinni stawiać przede wszystkim na swój rozwój osobisty i brać pod uwagę to, że w przyszłości zastąpią obecnych przewodniczących, sekretarzy itd., będą razem ze swoimi kolegami i koleżankami wpływać na kształt warunków pracy. Dlatego właśnie warto wstąpić do związku zawodowego gdzie nie tylko można liczyć na koleżeńską pomoc w mniej lub bardziej skomplikowanych problemach zawodowych ale także tam gdzie "starzy działacze" nie zablokują nam kariery związkowej i gdzie będę mógł/mogła się zaangażować zarówno w strunkturach zakładowych jak i wziąć udział w działaniach innych młodych związkowców w strukturach krajowych czy konfederacji do której należy mój związek.

Z takich m. in. powodów powstała w PIP "Solidarność"80. Wracając do historii z "S" pamiętam niechęć mojego ówczesnego kolegi przewodniczącego do zrobienia czegokolwiek nowego, kiedy chciałem wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez region odmówiono mi nawet oddelegowania z pracy, nie mówiąc już nawet o tym aby ktokolwiek mnie do czegoś zachęcał.

W naszym związku wszyscy jesteśmy jego gospodarzami obowiązują demokratyczne reguły i promujemy aktywne postawy młodych ludzi. Sami też jesteśmy młodym związkiem nie tylko najmłodszym stażem w PIP ale także najmłodszym wiekiem - większość naszej komisji międzyzakładowej - czyli władzy wykonawczej związku nie przekroczyła 40 lat.

Rozumiemy wasze potrzeby nie tylko walcząc o prawa młodych pracowników, rodziców itd. ale także zachęcając was do aktywności. Zapraszamy wobec tego wszystkich, którzy nie przekroczyli 40 lat i należą do naszego związku lub zechcą się zapisać do udziału w Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych.

Komisja bierze udział w ambitnych przedsięwzięciach dla ludzi młodych - szkoleniach organizowanych przez EKZZ, wydarzeniach typu szkoły młodych liderów związkowych itd. Nasza koleżanka Ania Krzemińska - wiceprzewodnicząca komisji młodych chętnie opowie wam o tych działaniach, szczegóły znajdziecie na stronie komisji http://komisjamlodych.fzz.org.pl/. Możecie również brać udział w tych wydarzeniach, zapraszamy do nas - kto inny w inspekcji zaproponuje Wam coś takiego?

Zbyszek Sagański

Żegnamy Województwo Łódzkie, witamy Województwo Śląskie !

Drodzy Czytelnicy!

Pewnie łatwo spostrzeżecie, że po prawej stroie zaraz pod logo FZZ pojawił się nowy herb. Możemy już oficjalnie przywitać w naszym gronie nowy OIP a zarazem nowych członków naszej organizacji. Cieszymy się, że zagościliśmy do jednego z największych okręgów w Polsce. Budzi duże uznanie fakt odwagi w tych trudnych chwilach i chęć działania pomimo wrogiej postawy części (na szczęscie nielicznej i w mniejszości) włodarzy naszej instytucji. Za dotychczasową współpracę chcemy jednocześnie podziękować naszemu dawnemu Koledze z OIP w Łodzi - podjął decyzję zgodną z wytycznymi tej uważającej się za jedyną i lepszą części ruchu "S". Niech w tej nowej - starej organizacji realizują się cele sprawiedliwości społecznej dla naszego ex Kolegi i wszystkich, którzy "bezinteresownie" opuścili ostatnio nasze szeregi. Na szczęście przyzwoitych ludzi nie brakuje i myślę, że jako jedyny związek zawodowy prowadzący działalność de facto związkową w PIP będziemy nadal otrzymywali wasze wsparcie w realizacji tych szczytnych celów dla których powstaliśmy.

Na marginesie gratulujemy członkom NSZZ "Solidarność"80 z OIP w Bydgoszczy należącym do struktur organizacji międzyzakładowej przy Zarządzie Regionu Kujawsko - Pomorskiego zwycięstw w kolejnych bataliach sądowych w tym kolejnego wyroku potwierdzającego nierówne traktowanie w zatrudnieniu oraz przywrócenie do pracy jednej z naszych działaczek! Lata ciężkiej walki o sprawiedliwość opłaciły się, liczymy, że obecne kierownictwo wyciągnie wnioski z tych postępowań i posprząta bałagan zostawiony przez poprzedników a w szczególności skupi się na zmianach w starym i niezgodnym z prawem pracy regulaminem wynagradzania.

Z pozdrowieniami

Prezydium MOZ 

Reprezentacja NSZZ "Solidarność"80
w Brukseli

W dniu 27 listopada w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja nt. prowadzonej m. in. przez S"80" kampanii w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Unia Płac". Nasz związek reprezentowali przedstawiciele organizacji międzyzakładowej nr 15 w PIP kol. Przemysław Worek oraz kol. Zbigniew Sagański. Konferencja została zorganizowana przez deputowanego Zoltana Balczo. Powyżej naganie wystąpienia kolegi Przemka Worka wygłoszone w sali posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego. Niebawem postaramy się dołączyć tłumaczenie na język polski. Cały czas zapraszamy do składania podpisów na www.uniaplac.eu

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w OIP WARSZAWA

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Jak wiecie, dzisiaj odbyły się uzgodnienia ws awansów pracowniczych zaplanowanych na rok bieżący w naszym urzędzie. Na temat samych uzgodnień, nie będę się tutaj rozpisywał. Szczegółowe informacje oraz zapewne sam tekst porozumienia przekaże do Waszej informacji Przewodniczący. Dzisiejsze spotkanie rozgrzała inna sprawa. Sprawa, przy której nagrody, podwyżki i awanse zdają się być w zasadzie mało istotnym zagadnieniem. Preliminarz. Dziś, odmieniany przez wszystkie przypadki. Preliminarz, a w zasadzie jego nieprzyjęcie, spędza sen z powiek dużej części pracowników naszego okręgu. Po dzisiejszym spotkaniu wiem również, że nie tylko członkowie S80, nie tylko sympatycy ale również nasi oponenci pilnie śledzą tą stronę. To cieszy i napawa optymizmem na przyszłość. A więc do rzeczy. Szanowni Pracownicy OIP Warszawa. Jak to jest z tym preliminarzem i dlaczego nie został uzgodniony? Wielu z Was tkwi w niesłusznym przekonaniu, że S80 jest związkiem który w swej działalności kieruje się partykularnym interesem. Nic bardziej mylnego. Nasz związek powstał z potrzeby działania, potrzeby wprowadzania zmian. Te zmiany w naszym najgłębszym przekonaniu po raz kolejny mogą się zrealizować. Po raz kolejny także, cała ta sytuacja nie jest dla nas komfortowa. Wiemy, że w skali całego okręgu część z Państwa czuje złość choćby z powodu zablokowanego dostępu do świadczenia urlopowego. Mamy tego świadomość. Niemniej jednak, to nie brak naszej zgody zablokował wypłatę świadczeń. Obecna sytuacja spowodowana jest brakiem akceptacji co do naszej propozycji uwolnienia części środków z ZFŚS. Uwolnienia ich dla kolejnej grupy pracowników-rodziców wychowujących dzieci od ukończenia przez nie roku do ukończenia trzech lat. W naszym przekonaniu warto jest wesprzeć tę grupę pracowników-rodziców, którzy nierzadko łączą pracę zawodową z wychowaniem dzieci. Zdaję sobie sprawę, że w natłoku obowiązków służbowych i braku dostępu do rzetelnych informacji nie jest łatwo oprzeć się roztaczanej przez niektórych wizji klęski. Wszak strach od zawsze był i jest najprostszą, najskuteczniejszą bronią propagandową. Zadajmy sobie jednak pytanie, po co to wszystko? Komu to ma służyć? Jaki jest cel tej dezinformacji? Osobiście nie mam pojęcia. Wracając do meritum. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pragnę w kilku zdaniach wyjaśnić jak to jest z tym preliminarzem. Na pytanie dlaczego jeden ze związków blokuje propozycję zmian w regulaminie ZFŚS, odpowiedźcie sobie Państwo sami. Nasza propozycja jest prosta, przejrzysta i poparta mocnymi argumentami ekonomicznymi. Nie stoi także w sprzeczności z zasadami prawa określonymi w ustawie. Opierając się o dane z lat ubiegłych oraz biorąc pod uwagę prognozy co do wysokości odpisu, który jak wiemy będzie większy, chcemy uwolnić część środków na realizację dopłat do przedszkoli i żłobków. Taki jest nasz pomysł i taki jest nasz cel. A teraz garść twardych danych. Wg. naszych szacunków, kwota jaką w chwili obecnej możemy przeznaczyć na zrealizowanie tego projektu to conajmniej 10 000zł. Tak, dziesięć tysięcy złotych, które chcemy wykorzystać na dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników-rodziców, których dzieci ukończyły rok a nie ukończyły lat trzech. Toż to prawdziwa niegodziwość. Dlaczego taki przedział wiekowy ? Już wyjaśniam. Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dotychczas takie prawo miały dzieci od 4. roku życia. Oznacza to, że organ prowadzący musi zapewnić miejsce w przedszkolu albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka od 3. roku życia, którego rodzice złożą wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Z danych otrzymanych od OIP wynika, że w roku bieżącym uprawnionych do skorzystania z takiej formy jest 17-stu pracowników-rodziców. Przyjmując, że dla każdego uprawnionego przyznamy 50zł miesięcznie daje nam to kwotę 850zł na m-c na wszystkich uprawnionych. Rocznie kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 10 200zł. Na koniec garść pytań. Kto tak na prawdę blokuje? Gdzie tu jest obcięcie kwot dopłaty do innych form określonych w preliminarzu? Na koniec pytam, o co tu tak na prawdę chodzi? Kto jest hamulcowym rozwoju tej instytucji i kto boi się potencjału tkwiącego w pracownikach tego urzędu?

Przemysław Worek
Wiceprzewodniczący
KM NSZZ Solidarność 80 w PIP

MAMY WYNIKI NSZEJ SONDY !
Sami zobaczcie ! 63 % głosujących popiera nasz postulat !

Sonda

Czy jesteś za tym świadczeniem
TAK
NIE
Pokaż wyniki

Zakończenie obchodów XXV lecia
NSZZ "Solidarności" 80

W dniu 9 czerwca 2017r. w Krakowie odbyły się uroczystości kończące obchody XXV lecia związku. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - Metropolitę Krakowskiego. Następną częścią wydarzenia była akademia zorganizowana pod patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, który osobiście uczestniczył w całej uroczystości. Poza wojewodą udział wzięli licznie zaproszeni goście w tym Posłanaka Agnieszka Ścigaj oraz Senator Andrzej Pająk. Nie zabrakło także inspekcyjnych motywów kolega Leszek Rymarowicz z naszej komisji został odznaczony srebrną odznaką honorową NSZZ "Solidarność" 80 w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju związku i zaangażowanie w pracę dla naszej organizacji. Po odznaczeniach nasz kolega przedstawił zebranym sylwetkę Mariana Klotta de Heidenfeldta. Po zakończeniu akademii delegacja władz związku w składzie: Marek Mnich - Przewodniczący Komisji Krajowej, Ryszard Majdzik - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego, Zbigniew Sagański - Członek Komisji Krajowej oraz Leszek Rymarowicz z Komisji Międzyzakladowej nr 15 w PIP udała się na Cmentarz Rakowicki gdzie złożyła na grobie Mariana Klotta de Heidenfeldta wiązanki i oddała cześć z okazji 50 rocznicy śmierci człowieka zasłużonego dla ochrony pracy w Polsce, niestety zapomnianego przez historię i swoich następców.

LINK DO TRANSMISJI:
KRAKÓW SOLIDARNOŚĆ 80

XXX Sprawozdawczo - Wyborczy Krajowy Zjazd Delagatów NSZZ "Solidarność" 80

W dniach 26-28 maja 2017 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Zacisze" w Spale odbył się XXX Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego zostały wybrane nowe władze Związku na kadencję 2017-2021. Przewodniczącym NSZZ "Solidarność"-80 został Marek Mnich.
Komisja Krajowa w składzie:

1) Marian Radoła - członek Prezydium KK

2) Józef Korpusiński - członek Prezydium KK

3) Józef Dąbrowski

4) Ireneusz Wieczorkiewicz

5) Ryszard Majdzik

6) Paweł Gawluk

7) Zbigniew Klimek

8) Elżbieta Chodzyńska

9) Zbigniew Sagański

10) Ryszard Wrzaszcz

11) Jan Konior

12) Bernard Cieślik - członek Prezydium KK

13) Krzysztof Aniszewski - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

14) Marek Gołda - członek Prezydium KK

15) Janusz Znój

16) Mirosław Haffke - członek Prezydium KK

17) Dariusz Czech - członek Prezydium KK

18) Andrzej Grabarczyk

19) Jerzy Kiełb - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

20) Krzysztof Kłosek

21) Ewa Manasterska

22) Agnieszka Piłat-Gruszka

23) Irena Przybysz

24) Andrzej Szymański

25) Roman Ryszewski

26) Mateusz Węglorz

27) Dawid Kozak

28) Mirosław Gumuła

29) Grzegorz Paciulan

30) Mirosław Lebuda - członek Prezydium KK

31) Sławomir Kotyrba

32) Mariusz Stańczyk

33) Zenon Wrzesiński

34) Wojciech Osman - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

35) Marcin Kubów

Krajowa Komisja Rewizyjna w składzie:


1) Barbara Stępień

2) Marek Łagan

3) Wojciech Paliwoda

4) Marek Carli

5) Andrzej Wanio

6) Maciej Maćkowiak

7) Artur Dzwonkiewicz
DELEGACJA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"80 W BUDAPESZCIE

W dniach 13 – 16 marca 2017r. na Węgrzech przebywała delegacja związkowa w składzie: Paweł Gawluk – Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, Ireneusz Wieczorkiewicz – Członek Komisji Krajowej oraz Zbigniew Sagański – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej w Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiciele naszego związku zostali zaproszeni przez komitet inicjatywy europejskiej: „Równa płaca za równą pracę”. Projekt ten został zainicjowany przez drugą siłę polityczną na Węgrzech – Jobbik. W ramach zaplanowanych działań zmierzających do wymuszenia na Komisji Europejskiej wprowadzenie uregulowań mających na celu wyrównywanie poziomu płacowego pomiędzy „starą piętnastką” a krajami Europy Środkowowschodniej odbyło się posiedzenie komitetu złożonego z partnerów tej inicjatywy czyli przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych i związkowych z Bułgarii, Węgier, Chorwacji, Łotwy, Estonii, Słowenii oraz Polski. W dniu 14 marca doszło do uroczystego podpisania deklaracji proklamującej rozpoczęcie procedury zbierania podpisów pod obywatelską petycją do władz UE. Jednym z partnerów w w/w komitecie jest NSZZ ”Solidarność” 80. Przedstawiciele związku uczestniczyli także w obchodach Narodowego Święta Węgier zorganizowanych przez Jobbik oraz zwiedzili siedzibę Parlamentu Węgierskiego. Dalszy ciąg działań zainicjowanych w Budapeszcie będzie odbywał się we wszystkich krajach biorących udział w tej inicjatywie. Niedawno zostały uruchomione serwisy na portalach społecznościowych oraz witryna internetowa do których linki zamieszczamy poniżej. Niebawem rozpoczniemy także zbieranie podpisów zarówno w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet. Liczymy na zaangażowanie wszystkich obywateli wrażliwych na sprawy socjalne i poziom życia naszego społeczeństwa.

Zbigniew Sagański

UZUPEŁNIENIE

Przedwczoraj (03.04) na portalu Alfahir.hu  ukazał się także wywiad z przewodniczącym MOZ na temat roli NSZZ "Solidarność" 80 w projekcie oraz o istocie działania ruchu związkowego w RP. Link poniżej.

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM MOZ

Linki:

http://wageunion.eu/

https://www.facebook.com/wageunion/

https://twitter.com/WageUnion

UZGODNIENIA PRELIMINARZA W OCZACH PROPAGANDY

Z uwagi na doniesienia korytarzowe jakoby nasz związek starał się o zmniejszenie świadczeń z ZFŚS na wypoczynek pracowników, rozsiewane przez niektórych działaczy konkurencyjnego związku d. CRZZ w Warszawie informujemy, że NSZZ "Solidarność" 80 nigdy nie postulował zmian w takim zakresie. Zmiany, które proponujemy mogą odbyć się bez obniżania stawek świadczeń z tzw. "wczasów pod gruszą". Dezinformacja to widać jedyny skuteczny oręż w walce z argumentami, które przedstawiamy. Transparentność działań owego ruchu obrony niewiadomo czego pozostawia wiele do życzenia, mając na względzie nasze podstawy programowe jako jedyni ujawniamy wszystkie działania podejmowane przez związek dla dobra pracowników. Chętnych do polemiki zapraszamy do księgi gości po prawej stronie tego materiału bo w przeciwieństwie do konkurencji umożliwiamy wymianę argumentów. Pod tekstem znajdziecie skan naszego dzisiejszego pisma w tej sprawie.

WYBORY DO KOMISJI MŁODYCH FZZ

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 20.02 odbyło się zebranie wyborcze Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych - czyli konfederacji, w której zrzeszony jest nasz związek zawodowy. W zebraniu udział wzieli przedstawiciele 14 organizacji skupionych w FZZ. W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Komisji Młodych FZZ został Rafał Zaręba z PZZ Kadra. Naszą organizację reprezentowali: Renata Wilary, Anna Krzemińska oraz Zbigniew Sagański z pozostałych organizacji osiemdziesiątki obecnych było siedmiu kolegów z czego sześciu z Regionu Mazowieckiego oraz jeden z Regionu Śląskiego. W wyniku wyborów do władz Komisji Młodych na kadencję 2017-2021 z grona naszych członków zostały wybrane dwie osoby: Anna Krzemińska zajęła stanowisko wiceprzewodniczącej komisji uzyskując najwięcej głosów od organizacji biorących udział w wyborach oraz kolega Robert Jankowski z organizacji "S"80 w PKP PLK w Poznaniu który objął mandat członka zarządu komisji. Wszystkim nowym członkom zarządu komisji serdecznie gratulujemy i oczekujemy na sukcesy w pracy dla aktywizacji młodych skupionych w naszej centrali związkowej.

PONIŻEJ NOWY ZARZĄD KOMISJI Z PRZEWODNICZĄCĄ FZZ

Kolejny etap sporu zbiorowego zakończony

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że kolejny etap sporu zbiorowego wszczętego przez naszą organizację właśnie został zakończony. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy protokół rozbieżności z Okręgowym Inspektorem Pracy Panią Elżbietą Lipińską. Z szeregu problemów poruszonych w sporze kością niezgody pozostaje jedynie kwestia dyskryminujących zmian organizacyjnych, która miejmy nadzieję zostanie rozwiązana na etapie mediacji, który zamierzamy rozpocząć już niebawem.

Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej protokół rozbieżności.

PIERWSI OD 100 LAT

W sumie nie wiadomo czy jest to sytuacja napawająca dumą czy niestety pesymizmem ale jako pierwsi w 100 letniej historii naszej instytucji zostaliśmy zmuszeni do użycia argumentu w postaci sporu zbiorowego.
Na skutek niezrealizowanych od długiego czasu postulatów oraz wdrożonej przez mitycznego Prezesa Ochuckiego fali represji antyzwiązkowych polegających na wykluczeniu większości aktywnych działaczy związkowych z komórek organizacyjnych oraz pozbawienie ich szans na dalaszą ścieżkę kariery zawodowej postanowiliśmy użyć argumentów "ostatecznych".
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy poniżej znajdziecie treść naszych postulatów, w których jak sądzimy znajdziecie także swoje, wypowiadane latami w zamkniętych kręgach inspekcyjnych opinie. Aby uzewnętrznić nasz głos sprzeciwu zwracamy się do wszystkich pracowników inspekcji aby poparli naszą inicjatywę chociażby poprzez wpis w kometarzu lub czynny udział w akcjach, które zostaną zorganizowane w toku wszczętego sporu.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" 80
w Państwowej Inspekcji Pracy

UWAGA! KONKURS Z NAGRODĄ !

Konkurs rozstrzygnięty ! Zwyciezcy gratulujemy wiedzy i odwagi ! Z oczywistych przyczyn nie ujawniamy danych, informujemy tylko, że nadesłano 11 poprawnych odpowiedzi, z których wylosowaliśmy jednego zwycięzcę. Odpowiadając natomiast na nadesłane wątpliwości informujemy, że instytucją, o której pisaliśmy nie był Główny Urząd Statystyczny ;-)

REDAKCJA

JESTEŚMY JUŻ W CZTERECH OKRĘGOWYCH INSPEKTORATACH PRACY


Nasza działalność skierowana jest na potrzeby pracowników, którym trudno odnaleźć sens działania                              w dotychczasowych strukturach związkowych, tych którzy często nie chcieli uczestniczyć w działalności dwóch największych aktorów sceny związkowej w PIP. Wśród nas najważniejsze są trzy fundamentalne zasady:

1. Działamy jawnie i przejrzyście – na bieżąco informujemy przez naszą stronę o podjętych inicjatywach                         i zajętych stanowiskach.
2. Każdy ma prawo głosu- jako wasi przedstawiciele oczekujemy na wszystkie uwagi i propozycje, żadna nie pozostaje bez odpowiedzi, swoje działania w najbardziej drażliwych kwestiach podejmujemy po konsultacji ze wszystkimi.
3. Wszyscy tworzymy związek – nie działamy przez komisje okręgowe, delegatów czy inne pośrednie twory „przedstawicielskie”, jesteśmy jednolitą strukturą, co roku wszyscy członkowie decydują o programie działania           i rozliczają z jego realizacji komisję międzyzakładową. Raz na 4 lata wszyscy decydujecie o tym kto będzie was reprezentował na szczeblu krajowym, w okręgu czy oddziale. W ramach poszerzania struktur związku tworzymy koła w poszczególnych jednostkach ale to nadal członkowie zachowują decydujący głos bez pośredników, bez delegatów i bez układów.

NOWY ANONIMOWY I PROSTY SPOSÓB NA CZŁONKOSTWO

W odpowedzi na wasze oczekiwania oraz konieczność dotarcia przez nas do największej możliwej liczby pracowników PIP a także otwarcie na rozszerzanie naszej organizacji na kolejne okręgi przedstawiamy poniżej najnowszy sposób na uzyskanie członkostwa w zwiąku.

Sposób jest bardzo prosty: drukujesz deklarację z pliku poniżej, wypełniasz także pole z deklaracją od jakiej kwoty będziesz odprowadzał składkę. Dolną część z upoważnieniem dla księgowości zostawiasz pustą. Prosimy także o dopisanie nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Wypełnioną deklarację możesz wysłać na nasz adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa lub w zamkniętej kopercie przekazać jednemu z naszych pełnomocników w okręgach. Po podjęciu uchwały o przyjęciu niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą. Deklaracja trafia tylko do nas i pracodawca nie ma do niej dostępu. Składki możesz opłacić przelewem na nasze konto albo przy użyciu poniższych przycisków w systemie PAY PAL (wygodne płatności kartą lub z konta Pay Pal) - wybierając subskrypcję lub wpisując kwotę składki co miesiąc jako darowiznę. Dokumenty nie trafiają do kadr ani księgowości, do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody nie informujemy pracodawcy o przynależności do związku.

UWAGA W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI ZAOKRĄGLAMY SKŁADKI DO 5 ZŁOTYCH ZGODNIE Z OPCJAMI PRZYCISKU.

Osoby płacące Pay Palem mogą także przekazywać składki na nasz adres e-mail:
zarzad@solidarnosc80.org.pl

Członkiem może zostać każdy pracownik PIP nie potrzeba zbierać 10 osób w poszczególnych OIP gdyż jesteśmy organizacją międzyzakładową. Jeżeli zechcesz zostać naszym pełnomocnikiem w nowym okręgu zapraszamy: otrzymasz stosowne pełnomocnictwa i ochronę związkową. Przy większej liczbie osób w poszczególnych OIP tworzymy koła związkowe pierwsze powstało w ubiegłym roku przy OIP w Lublinie.

składka
W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ ZAPYTANIAMI DOTYCZĄCYMI SPOSOBU NALICZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z TREŚCIĄ DEKLARACJI UMIESZCZONEJ W ZAKŁADCE "STATUT I DOKUMENTY" 1% SKŁADKI OBLICZANY JEST OD DOCHODU CZYLI WYNAGRODZENIA BRUTTO POMNIEJSZONEGO O SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. ABY USTALIĆ WYSOKOŚĆ SWOJEJ SKŁADKI NALEŻY OD KWOTY BRUTTO WYNAGRODZENIA ODJĄĆ 13,71% I Z TAKIEJ KWOTY OBLICZYĆ 1%.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright